Regulamin


§1
Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu

 • Strona sklep.lampyelektronowe.pl zawiera informacje o towarach, które można nabyć w Sklepie Internetowym prowadzonym przez P.I.E. Infra z siedzibą w Kielcach przy ul. Oskara Kolberga 11, wpisanym do CEIDG, NIP: 658-135-96-38, REGON 290753720, tel. 608 012 560, zwanym dalej w skrócie „Sprzedawcą”, a sklep – „Sklepem Internetowym”. Informacje skierowane do Klienta, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do nabywania towarów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku wątpliwości, wszelkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie sklep.lampyelektronowe.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 • W celu nabycia towarów w Sklepie Internetowym Klient składa Zamówienie, postępując zgodnie z instrukcjami i informacjami zawartymi na stronach internetowych Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 • Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go poprzez przycisk „Wyślij zamówienie”.
 • Realizacja zamówienia odbędzie się w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienie zostało przyjęte. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany i udostępniony za zgoda Klienta, adres poczty elektronicznej, w których m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, dalszych krokach dotyczących Zamówienia oraz zostaną potwierdzone wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 • Wydanie zamówionych towarów następuje po zapłacie przez Klienta ich ceny.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez Klienta towary będą dostępne w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców. Klient zostanie niezwłoczne poinformowany na podany adres poczty elektronicznej o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów w magazynie Sklepu lub dłuższym terminie dostawy.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży, w tym postanowień, o których mowa w art. 9.1. Ustawy następuje w wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającym wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz wraz z dostawą towarów przez wydrukowane i przekazanie Klientowi, w szczególności w treści faktury i/lub specyfikacji Zamówienia.
 • Zakazuje się dostarczania treści sprzecznych z prawem i zasadami współżycia społecznego.


§2
Cena

 • Ceny towarów podawane są w złotych polskich. Zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki. Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 • Za towary Klient uiszcza cenę: gotówką, przelewem bankowym, transferami elektronicznymi bądź kartami kredytowymi Visa, Mastercard, JCB, DinersClub, Polcard przy pomocy serwisu DOTPAY, najpóźniej w momencie odbioru zamówionych towarów. Wszystkie formy płatności podporządkowane są najwyższym standardom bezpieczeństwa Twoich danych.
 • Dla podmiotów gospodarczych wystawiane są faktury, dla użytkowników indywidualnych (konsumentów) paragony. Dokument sprzedaży każdorazowo będzie dołączany do przesyłki zawierającej Zamówiony przez Klienta towar.


§3
Koszty oraz termin i sposoby dostawy

 • O ile nie zostanie ustalone inaczej z Klientem, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 7 dni po potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia przez Sklep Internetowy.
 • Zamówione towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta na terenie Polski.
 • Dostawa będzie realizowana za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy doliczane są do wartości Zamówienia.
 • W zależności od wyboru przez Klienta sposobu oraz miejsca dostawy zamówionych towarów w potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia zostaną określone koszty dostawy. Szczegóły dotyczące przewidywanych kosztów dostawy wskazane są na stronach internetowych Sklepu Internetowego w zakładce: „Dostawa”.


§4
Prawo odstąpienia od umowy

 • Klient, posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”) może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania towaru, a w przypadku gdy umowa zawarta na odległość dotyczy usług w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku (pisemnie, pocztą e-mail, itp.).
 • Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. W miarę możliwości towar powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przyczynę zmniejszenia rzeczy w postaci korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy należy interpretować zgodnie z motywem 47 dyrektywy 2011/83/UE. Zaznaczono w nim, że konsument musi mieć możliwość stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy w zakresie i w sposób, w który mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 • Nie przyjmuje się przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.


§5
Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący

 • Informacje o cenach podane na stronie sklep.lampyelektronowe.pl mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia dla ilości towarów podanych w Zamówieniu, aż do końca jego realizacji. Cena wiążąca dla Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą wystąpić po potwierdzeniu Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia.


§6
Miejsce i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego

 • Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów lub funkcjonowania Sklepu Internetowego kierując pisemną reklamację na adres:
  Sklep Internetowy „lampyelektronowe.pl”
  ul. Oskara Kolberga 11
  25-620 Kielce
 • W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru lub korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, podstawę roszczenia, które podnosi Klient (niezgodność towaru z umową) oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru.
 • Wyraźnie zaznacza się, że niektóre towary stanowiące przedmiot oferty Sklepu internetowego nie są fabrycznie nowe (używane) i Sprzedawca nie gwarantuje ich poprawnego działania, powoduje to, że towary mogą nosić niewielkie ślady używalności lub nie posiadać oryginalnego opakowania. Towary te są wyraźnie oznaczone w ofercie Sklepu internetowego poprzez umieszczenie ich w kategorii towarowej ”Używane” oraz umieszczenie informacji w opisie każdego produktu. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zwrotu reklamowanego towaru, powinien on być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. W miarę możliwości towar powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu. Koszty odesłania reklamowanego towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 • Informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru można uzyskać na stronach internetowych sklepu sklep.lampyelektronowe.pl lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.
 • W przypadku uszkodzeń mechanicznych zamówionych towarów powstałych w dostawie Klient powinien je zgłosić w obecności dostawcy w momencie przyjmowania dostawy towaru oraz potwierdzić protokołem reklamacyjnym będącym w posiadaniu dostawcy (firmy kurierskiej).
 • Na produkty oferowane w Sklepie internetowym, za wyjątkiem lamp elektronowych, udzielana jest gwarancja producenta, dystrybutora lub sklepu na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Warunki gwarancji na lampy elektronowe przedstawione są w §7.
 • Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§7
Warunki gwarancji na lampy elektronowe

 • Gwarancja producenta lub sklepu na lampy elektronowe udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu. W przypadku sprzedaży wysyłkowej za początek gwarancji uznawana jest data odbioru przesyłki.
 • Gwarancja obejmuje wady będące wynikiem błędów w procesie produkcyjnym powodujące brak działania lampy lub jej niewłaściwe działanie.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  -pogorszenia parametrów elektrycznych, sonicznych lub uszkodzeń będących wynikiem naturalnego procesu zużywania się lamp
  -uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem lamp w urządzeniu (wzmacniaczu), w szczególności brakiem regulacji prądu podkładu i przegrzaniem katody
  -uszkodzeń spowodowanych usterką lub awarią urządzenia (wzmacniacza)
  -uszkodzeń mechanicznych, w szczególności: pęknięcia, stłuczenia, rozszczelnienia bańki szklanej bez względu na potencjalną przyczynę uszkodzenia
 • Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanych lamp. Do czasu otrzymania zwrotu reklamowanego towaru, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. W przypadkach kiedy wymagana jest ekspertyza i decyzja producenta – okres ten może zostać wydłużony w uzgodnieniu z klientem.
§8
Inne

 • Wszystkie nazwy marek i użyte znaki towarowe mają znaczenie jedynie informacyjne i należą do podmiotów, na rzecz których prawa te zostały zastrzeżone.
 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów podawane przy składaniu Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Umowy sprzedaży. W zależności do decyzji Klienta wyrażonej w Zamówieniu dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania dla celów marketingowych.
 • Domniemywa się, że składając Zamówienie Klient akceptuje Regulamin w brzmieniu z daty jego złożenia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie wymienione wprost w Regulaminie warunki realizacji Zamówień są sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania bezpośrednio w sekcjach wskazanych w Regulaminie.
 • Postanowienia Regulaminu nie uchybiają odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego, Ustawy oraz innym przepisom mającym zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia w każdym czasie, niemniej jednak zmiany nie maja wpływu na złożone już i przyjęte przez Sklep Internetowy Zamówienia Klienta.