Regulamin


§1
Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu

 • Strona sklep.lampyelektronowe.pl zawiera informacje o towarach, które można nabyć w Sklepie Internetowym prowadzonym przez P.I.E. Infra z siedzibą w Kielcach przy ul. Oskara Kolberga 11, wpisanym do CEIDG, NIP: 658-135-96-38, REGON 290753720, tel. 608 012 560, zwanym dalej w skrócie „Sprzedawcą”, a sklep – „Sklepem Internetowym”. Informacje skierowane do Klienta, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do nabywania towarów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku wątpliwości, wszelkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie sklep.lampyelektronowe.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 • W celu nabycia towarów w Sklepie Internetowym Klient składa Zamówienie, postępując zgodnie z instrukcjami i informacjami zawartymi na stronach internetowych Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 • Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go poprzez przycisk „Wyślij zamówienie”.
 • Realizacja zamówienia odbędzie się w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienie zostało przyjęte. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany i udostępniony za zgoda Klienta, adres poczty elektronicznej, w których m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, dalszych krokach dotyczących Zamówienia oraz zostaną potwierdzone wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 • Wydanie zamówionych towarów następuje po zapłacie przez Klienta ich ceny.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez Klienta towary będą dostępne w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców. Klient zostanie niezwłoczne poinformowany na podany adres poczty elektronicznej o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów w magazynie Sklepu lub dłuższym terminie dostawy.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży, w tym postanowień, o których mowa w art. 9.1. Ustawy następuje w wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającym wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz wraz z dostawą towarów przez wydrukowane i przekazanie Klientowi, w szczególności w treści faktury i/lub specyfikacji Zamówienia.
 • Zakazuje się dostarczania treści sprzecznych z prawem i zasadami współżycia społecznego.


§2
Cena

 • Ceny towarów podawane są w złotych polskich. Zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki. Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 • Za towary Klient uiszcza cenę: gotówką, przelewem bankowym, transferami elektronicznymi bądź kartami płatniczymi Visa, Mastercard, JCB, DinersClub, Polcard przy pomocy serwisu Przelewy24.pl, najpóźniej w momencie odbioru zamówionych towarów. Wszystkie formy płatności podporządkowane są najwyższym standardom bezpieczeństwa Twoich danych.
 • Dla podmiotów gospodarczych wystawiane są faktury, dla użytkowników indywidualnych (konsumentów) paragony. Dokument sprzedaży każdorazowo będzie dołączany do przesyłki zawierającej Zamówiony przez Klienta towar.


§3
Koszty oraz termin i sposoby dostawy

 • O ile nie zostanie ustalone inaczej z Klientem, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 7 dni po potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia przez Sklep Internetowy.
 • Zamówione towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta na terenie Polski.
 • Dostawa będzie realizowana za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy doliczane są do wartości Zamówienia.
 • W zależności od wyboru przez Klienta sposobu oraz miejsca dostawy zamówionych towarów w potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia zostaną określone koszty dostawy. Szczegóły dotyczące przewidywanych kosztów dostawy wskazane są na stronach internetowych Sklepu Internetowego w zakładce: „Dostawa”.


§4
Prawo odstąpienia od umowy

 • Klient, posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”) może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania towaru, a w przypadku gdy umowa zawarta na odległość dotyczy usług w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku (pisemnie, pocztą e-mail, itp.).
 • Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. W miarę możliwości towar powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przyczynę zmniejszenia rzeczy w postaci korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy należy interpretować zgodnie z motywem 47 dyrektywy 2011/83/UE. Zaznaczono w nim, że konsument musi mieć możliwość stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy w zakresie i w sposób, w który mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 • Nie przyjmuje się przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.


§5
Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący

 • Informacje o cenach podane na stronie sklep.lampyelektronowe.pl mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia dla ilości towarów podanych w Zamówieniu, aż do końca jego realizacji. Cena wiążąca dla Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą wystąpić po potwierdzeniu Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia.


§6
Miejsce i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego

 • Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów lub funkcjonowania Sklepu Internetowego kierując pisemną reklamację na adres:
  Sklep Internetowy „lampyelektronowe.pl”
  ul. Oskara Kolberga 11
  25-620 Kielce
 • W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru lub korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, podstawę roszczenia, które podnosi Klient (niezgodność towaru z umową) oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru.
 • Wyraźnie zaznacza się, że niektóre towary stanowiące przedmiot oferty Sklepu internetowego nie są fabrycznie nowe (używane) i Sprzedawca nie gwarantuje ich poprawnego działania, powoduje to, że towary mogą nosić niewielkie ślady używalności lub nie posiadać oryginalnego opakowania. Towary te są wyraźnie oznaczone w ofercie Sklepu internetowego poprzez umieszczenie ich w kategorii towarowej ”Używane” oraz umieszczenie informacji w opisie każdego produktu. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zwrotu reklamowanego towaru, powinien on być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. W miarę możliwości towar powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu. Koszty odesłania reklamowanego towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 • Informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru można uzyskać na stronach internetowych sklepu sklep.lampyelektronowe.pl lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.
 • W przypadku uszkodzeń mechanicznych zamówionych towarów powstałych w dostawie Klient powinien je zgłosić w obecności dostawcy w momencie przyjmowania dostawy towaru oraz potwierdzić protokołem reklamacyjnym będącym w posiadaniu dostawcy (firmy kurierskiej).
 • Na produkty oferowane w Sklepie internetowym, za wyjątkiem lamp elektronowych, udzielana jest gwarancja producenta, dystrybutora lub sklepu na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Warunki gwarancji na lampy elektronowe przedstawione są w §7.
 • Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl ); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może także złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§7
Warunki gwarancji na lampy elektronowe

 • Gwarancja producenta lub sklepu na lampy elektronowe udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu. W przypadku sprzedaży wysyłkowej za początek gwarancji uznawana jest data odbioru przesyłki.
 • Gwarancja obejmuje wady będące wynikiem błędów w procesie produkcyjnym powodujące brak działania lampy lub jej niewłaściwe działanie.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  -pogorszenia parametrów elektrycznych, sonicznych lub uszkodzeń będących wynikiem naturalnego procesu zużywania się lamp
  -uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem lamp w urządzeniu (wzmacniaczu), w szczególności brakiem regulacji prądu podkładu i przegrzaniem katody
  -uszkodzeń spowodowanych usterką lub awarią urządzenia (wzmacniacza)
  -uszkodzeń mechanicznych, w szczególności: pęknięcia, stłuczenia, rozszczelnienia bańki szklanej bez względu na potencjalną przyczynę uszkodzenia
 • Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanych lamp. Do czasu otrzymania zwrotu reklamowanego towaru, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. W przypadkach kiedy wymagana jest ekspertyza i decyzja producenta – okres ten może zostać wydłużony w uzgodnieniu z klientem.
§8
Inne

 • Wszystkie nazwy marek i użyte znaki towarowe mają znaczenie jedynie informacyjne i należą do podmiotów, na rzecz których prawa te zostały zastrzeżone.
 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów podawane przy składaniu Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Umowy sprzedaży. W zależności do decyzji Klienta wyrażonej w Zamówieniu dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania dla celów marketingowych.
 • Domniemywa się, że składając Zamówienie Klient akceptuje Regulamin w brzmieniu z daty jego złożenia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie wymienione wprost w Regulaminie warunki realizacji Zamówień są sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania bezpośrednio w sekcjach wskazanych w Regulaminie.
 • Postanowienia Regulaminu nie uchybiają odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego, Ustawy oraz innym przepisom mającym zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia w każdym czasie, niemniej jednak zmiany nie maja wpływu na złożone już i przyjęte przez Sklep Internetowy Zamówienia Klienta.
§9

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

PIR Infra Roman Młynarski
Kolberga 11, 25-620 Kielce

– Ja/My(*).................................................
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić